Marknadsföring

Var SMART! Mät din marknadsföring

Daniel Nilsson

Var SMART! Mät din marknadsföring

Året har precis börjat och det är ett alldeles utmärkt tillfälle att sätta nya smarta mål för företagets marknadsföringsstrategi! I denna artikel går vi igenom vad ett smart mål är för något och hur man kan formulera dessa för bästa möjliga resultat.


SMART-modellen

Det är inte ovanligt att man upplever att man aldrig uppnår de mål som satts. De vanligaste orsakerna till detta är att målen är otydligt formulerade, saknar ett specifikt syfte eller helt enkelt inte går att mäta. Akronymet SMART representerar en modell som är hjälpsam i utformandet av konkreta mål, som både är specifika och mätbara. Modellen har länge använts för målformulering inom både försäljning, marknadsföring, projekt och personlig utveckling. Den hjälper användaren att fokusera på rätt saker, spara tid och använda resurser där det verkligen behövs.


Det finns också kritik mot SMART-modellen som kan vara av värde att lyfta. Beståndsdelarna i modellen kan exempelvis vara svåra att applicera inom vissa verksamheter. Det beror bland annat på att en verksamhet kan vara alltför komplext organiserad eller befinna sig i en förändringsprocess, vilket kan göra det svårt att formulera mål som är tydligt avgränsade och tidssatta.


Modellens beståndsdelar

SMART-modellen är från början en engelskspråkig modell, där varje bokstav i titeln representerar en faktor som används för att strukturera smarta mål. Akronymets fem beståndsdelar har sedan översatts till svenska motsvarigheter, och med dessa som grund ska vi nu gå igenom vad var och en av dessa står för.  


Smarta mål ska vara Specifika

Först och främst ska ett mål formuleras så konkret och specifikt som möjligt. Det är exempelvis tydligare att skriva exakt hur många nya kunder man vill nå ut till genom sin nya marknadsföringsstrategi, i jämförelse med att bara skriva att man vill nå ut till fler. Ju otydligare målet formuleras, desto svårare är det att veta när det är uppnått.


Smarta mål ska vara Mätbara

I nästföljande steg ska man analysera om det satta målet är mätbart. Hur mäter man exempelvis ett mål som är formulerat: ”Företaget ska bli ännu bättre och mer framgångsrikt”? Det går inte, eftersom begrepp som ”bättre” och ”framgångsrikt” är diffusa. Däremot går det att mäta när målet är uppnått om det istället formuleras mer specifikt, i stil med: ”Företaget ska höja sin vinst med x procent”.


För att avgöra om ett mål är mätbart formulerat, kan man ställa sig följande frågor:

  • Hur många/hur mycket?
  • Hur vet man när målet är uppnått?


Smarta mål ska vara Accepterade och Attraktiva

Ytterligare en översättning på bokstaven A i akronymet SMART är nåbar. Det handlar alltså om att formulera mål som faktiskt är möjliga att uppnå. Motsatsen, alltså för högt satta mål, tenderar att leda till misstro och bristande motivation till att ens försöka. Ha istället inställningen att målen kan uppdateras efter hand som man uppnår dem. Att ha uppnått ett mål tidigare kan dessutom hjälpa en i att formulera nya mål. Var det alldeles för enkelt kan man öka nivån på utmaningen.


Smarta mål ska vara Relevanta

Givetvis är det av största vikt att målen som sätts är relevanta för företaget. Varför ska man annars lägga tid och resurser på att försöka uppnå dem? Det är emellertid inte helt ovanligt att företag sätter irrelevanta mål inom exempelvis marknadsföring, vilket ofta beror på att det helt enkelt finns så många olika delar att fokusera på. Denna punkt är alltså viktig att säkerställa när mål ska formuleras.


Smarta mål ska vara Tidsbestämda

Ett smart mål ska ha en tydligt och avgränsande deadline. När målet är tidsbestämt blir det oftare uppnått, och mindre tid spills på mindre viktiga prioriteringar. Med en deadline blir det tydligt vart arbetet är på väg, och går dessutom fortare framåt.


Så sätter du smarta mål för ditt företag

Så, nu när förståelsen för SMART-modellen är på plats är det dags att börja fila på de faktiska målen för kommande år. Oavsett om det ligger på bordet att formulera mål för en intern omorganisering eller för att nå ut till kunder via fler kanaler är SMART-modellen ett utmärkt verktyg.  


Till att börja med är det viktigt att formulera målen utifrån faktorer som specifik kontext och företagets övriga struktur och kultur. Exempelvis kan kontexten vara mer eller mindre formell, och vara mer eller mindre påverkad av externa faktorer. Det är därutöver rekommenderat att formulera smarta mål i grupp, framförallt om man är flera som tillsammans ska arbeta mot målen. Att formulera mål tillsammans bidrar till ett gemensamt ägandeskap, vilket i sin tur tenderar att öka motivation och känsla av sammanhang.


För att läsa hur du ska gå till väga för att utforma din marknadsföring – besök vår blogg!

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.